Velkommen!

Solistforeningen af 1921 byder med glæde velkommen til en ny og mere brugervenlig hjemmeside; og i dén anledning tager vi også vores nye domænenavn www.solistforeningen.dk, samt vores nye mailadresse, mail@solistforeningen.dk, i brug.  

I menuen finder man punkterne Ansøg om støtte, samt medlems-søgning under Solister.

Under fanen Presse finder man logo’er i forskellig opløsning til brug for kreditering. 

De resterende punkter findes i menu’en Foreningen.

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 06.10.2020 kl. 14:30

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 29. september 2020

Årets generalforsamling:
Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 17:00 i Christians Kirke, Christianshavn – med forudgående koncert og legat-overrækkelse kl. 16:00 samme sted. 

Efterfølgende byder vi på et glas vin i kirken, naturligvis med behørig hensyntagen til gældende afstands- og hygiejne-regler ifm. nærværende Covid-19-restriktioner!!
Vi glæder os til at se jer – vel mødt!

Se afholdte møder her. 

Covid-19 – opdateringer:


Årets generalforsamling, planlagt til 2.6.2020, er AFLYST og rykkes til primo efterår:

Ny dato TBA snarest, alt afhængig af situationens udvikling og myndighedernes løbende opdateringer og informationer om ophævelse/modificering af nærværende forsamlingspåbud. 

13.05.2020
Seneste opdatering i forhold til allerede bevilget støtte til projekter, som bliver direkte ramt af nærværende Covid 19-krise: 

Vi har netop på bestyrelsesmødet d. 1.5 imødegået problematikken, og har endeligt vedtaget følgende i forbindelse med allerede bevilget støtte og fremtidige bevillinger (uanset nærværende Covid-19-krise): 

* uagtet om et projekt (fx koncertrække eller festival) bliver aflyst eller udskudt, står en bevilling ved magt.

* bevillingen kan – i tilfælde af en udsættelse af projektet – overføres til et tilsvarende projekt indenfor overskuelig fremtid, eller – i tilfælde af hel eller delvis aflysning, og mod ansøgning herom – anvendes til underskudsdækning. 

* støtten må IKKE anvendes til økonomisk konsolidering. 

Det står klart, at Solistforeningen med sine nu stærkt reducerede kollektive midler ikke kan yde kontant hjælp for tabt arbejdsfortjeneste. Det bedste vi mener vi kan gøre er følgende:

* Alle bevillinger tildelt fra april 2019 til nu fra Solistforeningen, ydet til projekter som umiddelbart påvirkes af Corona-situationen, men som kan udskydes bliver forlænget. Forlængelsen gælder op til to år fra 1. april 2020 til april 2022. Dette skal der ikke søges yderligere om i Solistforeningen.

* I tilfælde af en aflysning, uden mulighed for at gennemføre et senere erstatningsarrangement, kan man søge foreningen om at beholde tildelingen som en kompensation.

27.03.2020

REGERINGEN SÆNKER GRÆNSEN FOR HJÆLP TIL CORONA-RAMTE SELVSTÆNDIGE, FREELANCERE OG KUNSTNERE

Flere selvstændige, freelancere, kunstnere og sæsonarbejdere kan nu få hjælp af regeringen, hvis de er ramt på pengepungen af corona-udbruddet.

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst f.eks. eksamensvagter, visse sæsonarbejdere og løsarbejdere inden for restaurationer, som forventer et indtægtstab pga. COVID-19.

Kompensationsordningen for freelancere mv. er et led i Regeringens, Venstres, Dansk Folkepartis, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens, Det Konservative Folkepartis, Nye Borgerliges, Liberal Alliances og Alternativets Aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020.

Med aftalen etableres der en midlertidig kompensationsordning for selvstændige på 10 mia. kr. i 2020. Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder. Parterne bag aftalen er enige om, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, og Erhvervsstyrelsen forventer at åbne kompensationsordningen for selvstændige onsdag.

Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag, der allerede er taget som følge af COVID-19, herunder udskydelse af moms og skat, lånegarantiordninger og trepartsaftale om lønkompensation.

FAKTA: Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

  • Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.
  • Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
  • Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.
  • Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.

 

20.03.2020:  

Godt nyt for vore medlemmer:

Den 19. marts 2020 er der indgået et historisk forlig alle Folketingets partier imellem. Aftalen er historisk vidtgående, hvad angår størrelsen af de støtteordninger og kompensationer, der nu yderligere bliver tildelt det danske samfund. Aftalen indbefatter lykkeligvis også en hjælpepakke til freelancere.  

Som jeg skrev til vore medlemmer i går, blev der først i denne uge afholdt et møde i Kulturministeriet mellem kulturministeren og repræsentanter for de udøvende kunstnere. Om det er dette møde i samspil med andre initiativer, der har bevæget regeringen til også at inddrage freelancekunstnere i støtteordningerne skal være usagt, men den positive udmelding kom: Også freelancere uden CVR- nummer (de ikke erhvervsdrivende) kan omfattes af støtteordningerne.
Under overskriften Aftale om COVID-19 og i sidste afsnit: Kompensation for freelancere mv. kan vi læse at: ”Der indføres midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nummer, der som konsekvens af COPID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan forvente at få dækket 75% af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned”.
Herefter opridses en række forbehold, der som indhold ønsker at sikre, at det indtægtstab der er aktuelt i realiteten stiller freelanceren i en vanskelig situation.
Personen skal ”på tro og love anføre et forventet indtægtstab på mindst 30% som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni, 2020” (underforstået af en samlet lønindtægt i perioden). Parterne (alle folketingets partier) er enige om at undersøge, ”hvorvidt 0-timers kontraktansatte vil kunne være omfattet af ordningen”.
Et yderligere forbehold kræver, at personen i 2019 har haft en B-indkomst på mindst 15.000 kr. månedlig i gennemsnit. Men dette modsvares af følgende passus: ”… for personer, der ikke historisk” (her menes formodentlig i 2019 og de første måneder af 2020) ”har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel”.
Det sidste forbehold lyder: ”Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på 0.8 million kr. i 2020”.

Således fremkom udmeldingen fra regeringen og fra Finansministeriet i går, den 19. marts 2020. I Solistforeningen ser vi frem til, at dette positive udspil følges op med retningslinjer for, hvordan og hvornår kompensationen kan søges. 

Toke Lund Christiansen

20. marts, 2020
Nyt fra formanden og Solistforeningens bestyrelse.
Corona-virussens hærgen har skabt vidtrækkende konsekvenser for samfunds- og kulturlivet. Det fortvivlede billede af et nedlukket samfund ændrer sig fra dag til, ja fra time til time. Uden at overse andre samfundsgruppers tvingende behov, må vi konstatere, at vi som udøvende kunstnere i særlig grad er blevet berørt af den nu totale aflysning af alle koncerter og lignende arrangementer. I første omgang måtte vi i Solistforeningen indse, at de hjælpepakker og støtteordninger, der af regeringen er sat i værk, tilsyneladende og beklageligvis ikke kan hjælpe vore hårdt trængte medlemmer af sangere og instrumentalister. Denne negative situation håber vi på vil ændre sig til noget mere positivt i den kommende tid. I den forbindelse har de udøvende kunstneres organisationer i forgårs været til møde i Kulturministeriet, og der ridset situationens alvor op.
Det står klart, at Solistforeningen med sine nu stærkt reducerede kollektive midler ikke kan yde kontant hjælp for tabt arbejdsfortjeneste. Det bedste vi mener vi kan gøre er følgende:
* Alle bevillinger tildelt fra april 2019 til nu fra Solistforeningen, ydet til projekter som umiddelbart påvirkes af Corona-situationen, men som kan udskydes bliver forlænget. Forlængelsen gælder op til to år fra 1. april 2020 til april 2022. Dette skal der ikke søges yderligere om i Solistforeningen.
* I tilfælde af en aflysning, uden mulighed for at gennemføre et senere erstatningsarrangement, kan man søge foreningen om at beholde tildelingen som en kompensation.
I Solistforeningens bestyrelse følger vi udviklingen, og herunder også mulighederne for fra regeringens side at yde kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med aflyste koncerter og lignende arrangementer.
Vi har tæt kontakt til de andre (og større) organisationer indenfor vores område, og vi kan kun håbe på, at en øget forståelse for vore mange freelanceres situation også vil medføre bedre økonomiske vilkår i en meget svær tid.

Der vil givetvis opstå mange tvivlsspørgsmål i forbindelse med de nærmest utallige aflysninger. I Solistforeningen vil vi efter bedste evne give råd og vejledning til vore medlemmer. Vi skal blot huske, at også koncertarrangørerne er hårdt ramt på økonomien og at musiklivet, med alle dets aktører, en dag vil fortsætte på bedste vis. Den dag ser vi frem til!

På bestyrelsens vegne, med hjertelig hilsen

Toke Lund Christiansen

 

Kære medlem,

Covid-19 spredningen har nu for alvor fået konsekvenser for vores land og vores tilværelse, og for mange af os har det medført uoverskuelige, økonomiske udsigter for fremtiden, i og med at kulturen er lukket ned i det offentlige rum, og alle engagementer dermed aflyst på ubestemt tid, uden at det dermed automatisk medfører kompensation for mistet indkomst.

Enkelte medlemmer har med rette efterlyst en udmelding fra Solistforeningen, mest i forhold til at mærke, at ”der er nogen på den anden side”, og at man ikke står helt alene i sin afmagt overfor en tilsyneladende uløselig gordisk knude, eftersom mange af os, som freelance-musikere/selvstændige, falder lige ned imellem diverse taburetter, når der opstår kriser af denne slags, med en følelse af at være fuldstændig overset og glemt i det store perspektiv.

Vi kan forsikre jer om, at Solistforeningen af 1921, ligesom alle andre små foreninger og forbund, er pinefuldt bevidst om mange af vores medlemmers situation i øjeblikket – desværre er der, for os som lille forening med en allerede meget udfordret økonomi (som ifølge vedtægter og love er øremærket musikforeninger og musik-festival’er, så de netop kan organisere de koncerter, som vores medlemmer bliver hyret til!), meget lidt vi rent faktisk kan gøre ift. reel økonomisk hjælp i dén størrelsesorden, der vil være brug for hos mange af vores medlemmer i den kommende tid; men vi kan – som en ringe trøst – forsikre jer om, at der bliver kæmpet med næb og klør i fællesskab med de større fagforbund som Dansk Musikerforbund, Artistforbundet og Skuespilforbundet, og at vi vil gøre alt, hvad der står i vores begrænsede magt for at bakke op om vores medlemmer, bl.a. via pres på relevante instanser i regeringen – tiltag, som allerede er indledt på vegne af de forskellige kunstner-organisationer. 

Vi afventer pt. resultaterne af de mange krisemøder og forhandlinger, der netop nu foregår “bag kulissen” i div. fællesråd, og forventer at komme med en officiel udmelding snarest. Ikke, at det forandrer situationen væsentligt – men dette, på opfordring!, så I véd, at der altså bliver arbejdet benhårdt for, at vi alle kan komme ud på den anden side med skindet på næsen!

More to follow…

 

Solistforeningen på Facebook

Finansloven for 2021 er på trapperne. Husk kunsten ! ...

View on Facebook