Formål og love

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

§1
Foreningens navn er Solistforeningen af 1921. Foreningen har hjemsted i København. Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

§2
Som medlem af foreningen kan kun optages personer, der udøver solistisk virksomhed af lødig karakter.

§3
Afgørelsen af, hvorvidt en solist kan optages i foreningen træffes af bestyrelsen.
Medlemsrettigheder kan først udøves, når 1. års kontingent er betalt.

Skulle bestyrelsens beslutning gå ansøgeren imod, er bestyrelsen forpligtet til – efter ansøgerens anmodning herom – at forelægge spørgsmålet for den førstkommende ordinære generalforsamling, der da træffer afgørelsen.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

§4
Medlemmerne er forpligtet til, sålænge foreningen er medlem af “Fællesrådet for udøvende kunstnere”, at overholde dette råds vedtægter og beslutninger, om hvilke bestyrelsen til enhver tid er pligtig til at holde medlemmerne underrettet.

§5
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen til æresmedlem foreslås af bestyrelsen og afgøres af generalforsamlingen.

§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, således at et af bestyrelsens medlemmer af generalforsamlingen vælges til formand, jvf. §20 pkt. 4.

Bestyrelsens funktionstid er to år, således at der årligt afgår 3, henholdsvis 4 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

§7
Bestyrelsen, som er ulønnet, vælger selv af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender og forvalter foreningens midler efter bedste skøn og under ansvar for generalforsamlingen. Den afholder de efter sit skøn til enhver tid nødvendige administrationsudgifter, herunder
repræsentation, udgifter ved medlemsskab i andre organisationer og lignende.

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen.

Formanden eller i hans forfald næstformanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsens møder.

Over disse er sekretæren pligtig at føre en protokol, der skal underskrives af formand og sekretær.

Det påhviler kassereren at føre et detailleret kasseregnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp.

§8
Generalforsamlingen vælger 3 suppleanter til at træde i stedet for bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, eller afgår som bestyrelsesmedlem inden for sin valgperiode.

l sidstnævnte tilfælde indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste års ordinære generalforsamling. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsens møder og indkaldes til disse, men har alene stemmeret, når de fungerer som bestyrelsesmedlemmer.

§9
Generalforsamlingen vælger for et år afgangen 2 revisorer samt en revisorsuppleant til at gennemgå foreningens regnskab.

Disse revisorer skal være medlemmer af foreningen, men må ikke være bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

Bestyrelsen er bemyndiget til herudover at engagere en statsautoriseret revisor til at revidere og yde foreningen sagkyndig bistand.

§10
Bestyrelsesmøder indkaldes -såvidt muligt – med en uges varsel af formanden. Så ofte han finder det påkrævet. Formanden er pligtig til, med det angivne varsel, at indkalde bestyrelsen til møde, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer (suppleanter) er til stede.

Afgørelserne træffes ved almindelig stemmeflerhed, således at, i tilfælde afstemmelighed, formandens stemme er udslaggivende.

§11
Bestyrelsen fastsætter for hvert år kontingentet. Kontingentet erlægges senest 1. november hvert år til sekretariatet.

§12
Restance med indbetalingen af kontingentet ud over 3 måneder fra sidste indbetalingsdag kan efter bestyrelsens beslutning medføre slettelse som medlem. Efter betaling af kontingent restancen generhverver den pågældende sit medlemskab med alle dertil knyttede rettigheder, herunder også anciennitet.

§13
l tilfælde af alvorlig sygdom, længere tids bortrejse til udlandet, eller under andre særlige omstændigheder kan bestyrelsen efter ansøgning herom meddele vedkommende fritagelse for betaling af kontingent.

§14
Udmeldelse sker skriftligt til formanden. Erlagt kontingent tilbagebetales ikke.

§15
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Med de nedenfor i §16a-b nævnte begrænsninger og med de pligter og indskrænkninger, der som følge af foreningens medlemskab i “Fællesrådet for udøvende kunstnere” pålægges medlemmerne, er disse frit stillede ved engagementers indgåelse, ligesom de selv bestemmer, hvorvidt de vil assistere velvilligt eller oppebære honorar.

§16a
Bestyrelsen kan med enkeltstående arbejdsgivere eller grupper af arbejdsgivere indgå kollektive overenskomster eller kollektive aftaler, således at de deri fastsatte bestemmelser og vilkår berettiger og forpligter medlemmerne.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser i henhold til sådanne kollektive overenskomster og aftaler.

Bestyrelsen er legitimeret til at kræve oplysninger fra engagerende arrangører og/eller mellemmænd om efterlevelsen, generelt eller i det enkelte tilfælde, af normalkontrakts bestemmelser.

Bestyrelsen er også i andre tilfælde legitimeret til at optræde på de enkelte medlemmers vegne, når disse fremsætter ønske om foreningens bistand.

§16b
Rettigheder, der i henhold til ophavsretslovgivningen, overenskomster eller på andet grundlag tilkommer de kategorier af kunstnere, som foreningen repræsenterer, kan efter bestyrelsens beslutning henlægges til fælles rettighedsforvaltning, når og i det omfang en sådan må skønnes påkrævet eller naturlig. Rettighedsforvaltningen kan ske enten i en egen forvaltningsafdeling eller ved tilslutning til en forvaltningsorganisation, fælles for flere organisationer.

§17
Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, der har overtrådt foreningens love eller offentligt udvist en for foreningen skadelig eller nedværdigende adfærd, Sålænge foreningen er tilsluttet “Fællesrådet for udøvende kunstnere”, vil overtrædelse af dette råds vedtægter og beslutninger ligeledes kunne føre til eksklusion.

Den ekskluderede har ret til på den førstfølgende generalforsamling at indanke sagen for denne, på hvilken spørgsmålet afgøres med simpel stemmeflerhed. Hvis et ekskluderet medlem ønsker sig genoptaget, må han ansøge om optagelse. Ansøgningen behandles på sædvanlig måde (§3), dog skal bestyrelsens beslutning godkendes af den førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt hans eksklusion i sin tid er besluttet af generalforsamlingen.

§18
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15.juni og indvarsles med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem – til den foreningen bekendte adresse -indeholdende dagsordenen og det reviderede regnskab.

Generalforsamlingen ledes af en indenfor eller udenfor medlemmernes kreds valgt dirigent, hvis underskrift til protokollen afgiver fuldt bevis for det på generalforsamlingen passerede.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen, et flertal af de fremmødte medlemmer eller dirigenten forlanger skriftlig afstemning. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt af et andet medlem af foreningen, dog at intet medlem kan stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter.

§19
Forslag, der stilles af medlemmerne, herunder forslag til valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, skal være bestyrelsen i hænde inden det pågældende års 1. maj.

§20
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Valg af formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen (§6).

5) Valg af suppleanter (§8).

6) Valg af revisorer og revisorsuppleant (§9).

7) Lodtrækning om det i §31 omhandlede legat.

8) Eventuelt.

§21
Generalforsamlingens beslutninger træffes med undtagelse af de i §23, 24 og 25 omhandlede tilfælde ved simpel stemmeflerhed.

§22
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indvarsles med mindst 5 dages varsel.

Når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig forlangende derom med angivelse af dagsorden, er bestyrelsen pligtig inden 14 dage efter begæringens modtagelse med ovennævnte varsel at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

§23
For at ændringer og tilføjelser til lovene gyldigt skal kunne vedtages, udkræves der, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for det pågældende forslag.

§24
For at foreningens opløsning gyldigt skal kunne vedtages, udkræves der, at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

§25
Hvis der på en af de i §23 og §24 omhandlede generalforsamlinger ikke er repræsenteret det tilstrækkelige antal medlemmer, behandles de pågældende spørgsmål på en af bestyrelsen til senest 14 dage efter indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

På denne generalforsamling kan, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret, de førnævnte forslag vedtages, såfremt den i de ovennævnte paragraffer krævede majoritet af henholdsvis 2/3 og 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Fuldmagter til første generalforsamling er også gældende til den anden.

§26
Foreningens midler må kun anbringes i solide rentebærende papirer i lighed med bestemmelserne for anbringelse af umyndiges midler, for så vidt det ikke drejer sig om gaver bestående af fast ejendom, løsøre og lignende.

Fra denne anbringelse er endvidere undtaget den efter bestyrelsens skøn til enhver tid nødvendige bank- og kassebeholdning.

§27
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmerne af foreningen, herunder af dennes bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§28
Ethvert medlem, der har stået i foreningen i mindst 5 år, har ved sygdom, der forvolder den pågældende økonomisk tab, efter anmodning ret til sygehjælp; dog højst svarende til summen af det pågældende medlems kontingentindbetalinger.

§29
Begravelseshjælp kan, med et af bestyrelsen fastsat beløb, efter ansøgning ydes til medlemmer, der har stået i foreningen i mindst 5 år.

§30
Juleunderstøttelse kan, efter derom inden 1. december indsendt ansøgning, uddeles til trængende medlemmer med et af bestyrelsen fastsat beløb. Når særlige forhold gør sig gældende kan juleunderstøttelse tildeles et medlems efterladte ægtefælle, forældre, søskende eller børn.

§31
Der uddeles hvert år på den ordinære generalforsamling ved lodtrækning et legat, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§32
Vinderen kan ikke oftere deltage i lodtrækningen om legatet.

Hjælp til offentlig optræden kan tildeles medlemmer, der siden sidste generalforsamling har optrådt offentligt for egen regning.

Ansøgning om at komme i betragtning skal være bestyrelsen i hænde inden i. maj og indeholde dokumentation for, at den pågældendes optræden har givet underskud, at den har været af lødig karakter og kan siges at have været af væsentlig betydning for den optrædendes kunstneriske og økonomiske eksistens, samt at udgifterne ikke har været større end nødvendig.

Bestyrelsen fastsætter hvert år størrelsen af det beløb, der kan anvendes til denne paragrafs formål, ligesom den bestemmer de enkelte portioners størrelse. Der ydes normalt kun hjælp til dækning af en del af underskuddet.

§33
Bestyrelsen kan, når ganske særlige forhold taler herfor, bevilge et medlem en ekstraordinær understøttelse. Den kan endvidere undtagelsesvis, alene eller sammen med andre organisationer eller institutioner, skænke gaver eller yde bidrag til formål, der enten falder ind under foreningens naturlige interesseområde eller må siges at være af almen national eller humanitær art.

§34
Ophører foreningen at bestå, oprettes en selvejende institution, hvortil foreningens kapital overføres.

Den generalforsamling, der beslutter foreningens ophør, træffer samtidig beslutning om de nærmere regler for administration af institutionens midler, og hvem der så skal varetage denne administration.

Det udbytte, formuen måtte afkaste, må – bortset fra administrationsudgifter – kun anvendes til hjælp til solister og disses efterladte.

Medlemmer af den opløste forening har altid fortrinsret.

Vedtaget på generalforsamlingen juni 1969, revideret 1988 og 1996.